ລາງວັນ

4 ສະຖາບັນ

ຮັບປະກັນ “CP ALL”

ອົງກອນທີ່ຍືນຍົງ 2022 “ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແບ່ງປັນໂອກາດກັບທຸກຄົນ”

CP ALL ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເປັນສະມາຊິກ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2022 ໃນ DJSI World ຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ 5 ແລະ DJSI Emerging Markets ຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ 6 ໃນອຸດສາຫະກຳການຄ້າຍ່ອຍ ອາຫານ ແລະ ອາຫານຫຼັກ

CP ALL ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃນ ESG Ratings (S&P Global Sustainability Awards) ດ້ວຍຄະແນນສູງສຸດລະດັບ ຊັ້ນຄໍາ ໃນປຶ້ມປະຈໍາປີກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງ (The Sustainability Yearbook) ປີ 2022

CP ALL ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃນ ESG Ratings ເຊິ່ງເປັນການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງທີ່ A (ຂອບເຂດ AAA-CCC) ການຄ້າຍ່ອຍ- ອຸດສາຫະກຳອາຫານ ແລະ ອາຫານຫຼັກ ຈາກ MSCI (Morgan Stanley Capital International)

CP ALL ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມ FTSE4Good Index Emerging ແລະ FTSE4Good ASEAN 5 ອຸດສາຫະກຳການຄ້າຍົກ ແລະ ຄ້າຍ່ອຍອາຫານຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ 5 (FTSE4Good Index ບໍລິຫານຈັດການໂດຍ FTSE Russell)

ສາກົນ

ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນສະມາຊິກ ດັດສະນີຄວາມຍືນຍົງດາວໂຈນສ໌ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ໂດຍ S&P Global ໃນອຸດສາຫະກຳຄ້າຍ່ອຍ ອາຫານ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ເປັນປີທີສີ່ຕິດຕໍ່ກັນ (2017-2020)

ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃຫ້ຢູ່ໃນ 100 ບໍລິສັດຈົດທະບຽນທີ່ມີຜົນງານໂດດເດັ່ນດ້ານຄວາມຍືນຍົງ EGS100 (ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ) ຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ ສາມ ໃນປະເທດໄທ. (2018-2020)

ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນສະມາຊິກ FTSE4Good Index ໃນໝວດ ອາຫານ ແລະ ຢາຂາຍຍ່ອຍ ຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ ສາມ (2018-2020)

ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ຢູ່ໃນລາຍຊື່ຫຸ້ນຍືນຍົງ (Thailand Sustainability Investment: THSI) ຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ ສາມ (2018-2020) ໂດຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ

ຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ DJSI World & DJSI ໃນການຄ້າຍ່ອຍດ້ານອາຫານ ແລະ ອາຫານຫຼັກ ປີ 2019

FTSE4Good Emerging Index 2019 ແລະ FTSE4Good ASEAN 5 Index 2019

ຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ DJSI World & DJSI ໃນການຄ້າຍ່ອຍດ້ານອາຫານ ແລະ ອາຫານຫຼັກ ປີ 2018

FTSE4Good Emerging Index 2018 ແລະ FTSE4Good ASEAN 5 Index 2018

ບໍລິສັດ ທີ່ມີການຈັດການດີເລີດແຫ່ງອາຊີປະຈຳປີ 2018

ຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ DJSI ໃນການຄ້າຍ່ອຍດ້ານອາຫານ ແລະ ອາຫານຫຼັກປີ 2017

ລາງວັນ ພະລັງງານອາຊຽນ (ASEAN Energy Awards) ປີ 2016 ການຈັດການພະລັງງານດີເດັ່ນ

ຄວາມເປັນເລີດດ້ານ TPM Commitment 2015 CPRAM Co.,Ltd

Deming Prize 2015 CPRAM Co.,Ltd

ການລົງທຶນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງປະເທດໄທ ປີ 2019

ລາງວັນອົງກອນດີເດັ່ນສົ່ງເສີມຄົນພິການ ປີ 2019

ລາງວັນຄວາມເປັນເລີດດ້ານຄວາມຍືນຍົງປີ 2019

ບໍລິສັດທີ່ເປັນຍີ່ຫໍ້ອັນດັບສູງສຸດຂອງປະເທດໄທ ປີ 2019

ຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສູງສຸດຂອງໄທ ປີ 2019

Best Social Media ລາງວັນໂຄສະນາສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ດີສຸດ ປີ 2019 Award 2019

ESG100 2018

ຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສູງສຸດຂອງໄທ ປີ 2018

ສະຖາບັນການຈັດການປັນຍາພິວັດ ຜູ້ປະກອບສ່ວນດ້ານການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ປີ 2018

ລາງວັນການຍອມຮັບດ້ານຄວາມຍືນຍົງ ປີ 2017

ຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສູງສຸດຂອງໄທ ປີ 2017

ລາງວັນປະຫຍັດພະລັງງານປະເທດໄທ ປີ 2017

ລາງວັນປະກັນໄພດີເດັ່ນຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປີ 2016 ຂອງບໍລິສັດ Counter Service Co.,Ltd.

ລາງວັນອາຄານປະຫຍັດພະລັງງານຂອງການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ປີ 2016

ລາງວັນສະຖານທີ່ປະກອບກິດຈະການດີເດັ່ນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ສຸຂາອະນາໄມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການທຳງານ ປີ 2016

100% Foamless ລາງວັນອົງກອນປອດໂຟມ 100% ແລະ ລາງວັນເຄືອຂ່າຍສົ່ງເສີມສຸຂາອະນາໄມອາຫານ ປີ 2016 and Fostering the food sanitary network Awards 2016

ລາງວັນຄຸນນະພາບ KANO ປີ 2016 (ລາງວັນເພັດ) CPRAM Co.,Ltd

Marketeer ຍີ່ຫໍ້ອັນດັບ 1 ປະເທດໄທ ປີ 2015-2016

ລາງວັນດີເດັ່ນຂອງ ບໍລິສັດ ປະເທດໄທ ປີ 2015

INTERNATIONAL

ຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ DJSI World & DJSI ໃນການຄ້າຍ່ອຍດ້ານອາຫານ ແລະ ອາຫານຫຼັກ ປີ 2019

FTSE4Good Emerging Index 2019 ແລະ FTSE4Good ASEAN 5 Index 2019

ຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ DJSI World & DJSI ໃນການຄ້າຍ່ອຍດ້ານອາຫານ ແລະ ອາຫານຫຼັກ ປີ 2018

FTSE4Good Emerging Index 2018 ແລະ FTSE4Good ASEAN 5 Index 2018

ບໍລິສັດ ທີ່ມີການຈັດການດີເລີດແຫ່ງອາຊີປະຈຳປີ 2018

ຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ DJSI ໃນການຄ້າຍ່ອຍດ້ານອາຫານ ແລະ ອາຫານຫຼັກປີ 2017

ລາງວັນ ພະລັງງານອາຊຽນ (ASEAN Energy Awards) ປີ 2016 ການຈັດການພະລັງງານດີເດັ່ນ

ຄວາມເປັນເລີດດ້ານ TPM Commitment 2015 CPRAM Co.,Ltd

Deming Prize 2015 CPRAM Co.,Ltd

ການລົງທຶນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງປະເທດໄທ ປີ 2019

ລາງວັນອົງກອນດີເດັ່ນສົ່ງເສີມຄົນພິການ ປີ 2019

ລາງວັນຄວາມເປັນເລີດດ້ານຄວາມຍືນຍົງປີ 2019

ບໍລິສັດທີ່ເປັນຍີ່ຫໍ້ອັນດັບສູງສຸດຂອງປະເທດໄທ ປີ 2019

ຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສູງສຸດຂອງໄທ ປີ 2019

ລາງວັນໂຄສະນາສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ດີສຸດ ປີ 2019

ESG100 2018

ຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສູງສຸດຂອງໄທ ປີ 2018

ສະຖາບັນການຈັດການປັນຍາພິວັດ ຜູ້ປະກອບສ່ວນດ້ານການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ປີ 2018

ລາງວັນການຍອມຮັບດ້ານຄວາມຍືນຍົງ ປີ 2017

ຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງສູງສຸດຂອງໄທ ປີ 2017

ລາງວັນປະຫຍັດພະລັງງານປະເທດໄທ ປີ 2017

ລາງວັນປະກັນໄພດີເດັ່ນຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປີ 2016 ຂອງບໍລິສັດ Counter Service Co.,Ltd.

ລາງວັນອາຄານປະຫຍັດພະລັງງານຂອງການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ປີ 2016

ລາງວັນສະຖານທີ່ປະກອບກິດຈະການດີເດັ່ນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ສຸຂາອະນາໄມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການທຳງານ ປີ 2016

ລາງວັນອົງກອນປອດໂຟມ 100% ແລະ ລາງວັນເຄືອຂ່າຍສົ່ງເສີມສຸຂາອະນາໄມອາຫານ ປີ 2016

ລາງວັນຄຸນນະພາບ KANO ປີ 2016 (ລາງວັນເພັດ) CPRAM Co.,Ltd

Marketeer ຍີ່ຫໍ້ອັນດັບ 1 ປະເທດໄທ ປີ 2015-2016

ລາງວັນດີເດັ່ນຂອງ ບໍລິສັດ ປະເທດໄທ ປີ 2015